Tag: doradztwo podatkowe lublin

Uchman i Partnerzy Doradztwo podatkowe, Doradca Podatkowy, Optymalizac

Dodano: 7 lat 5 miesięcy temu
Spółka Uchman i Part­ne­rzy spe­cja­li­zuje się w doradz­twie podat­ko­wym. Wysoki stan­dard ofe­ro­wa­nych przez nas usług ozna­cza kom­plek­sową ana­lizę zagad­nie­nia w kon­tek­ście podat­ko­wym, praw­nym oraz gospo­dar­czym. Naszym celem jest uchwy­ce­nie cało­ści pro­wa­dzo­nego przez Pań­stwa biz­nesu i pomoc w reali­za­cji celów komer­cyj­nych.... pokaż więcej »

Kancelaria rachunkowo księgowa Accounting

Dodano: 10 lat 8 miesięcy temu
Oferta naszego biura obejmuje świadczenie usług w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych - pełna księgowość prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ewidencji ryczałtu pełnej obsługi kadrowo - płacowej księgowość wspólnot mieszkaniowych wyprowadzania zaległości wnioski o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym... pokaż więcej »