Uchman i Partnerzy Outsourcing księgowy, Nadzór, Controlling

Dodano: 7 lat 3 miesiące temu
Jeste­śmy pod­mio­tem upraw­nio­nym do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych zgod­nie z ustawą o doradz­twie podatkowym;
Naszym klien­tom gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość, odpo­wie­dzial­ność za wyko­nane usługi oraz tajem­nicę zawodową;
Posia­damy wyso­kie ubez­pie­cze­nie OC, które może zostać jesz­cze zwięk­szone w związku z pod­ję­ciem z nami współ­pracy lub na życze­nie klienta;

Podobne wpisy

Komentarze